Regulamin zakupów

Księgarnia Akademii Języka Polskiego

sklep.ajp.gdansk.pl

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy (e-sklep) sklep.ajp.gdansk.pl (dalej „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Właściciela Sklepu i Klientów.

3. Właścicielem Sklepu jest: Joanna Sławkowska-Marszeniuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Akademia Języka Polskiego Joanna Sławkowska-Marszeniuk z siedzibą w Gdańsku (80-264), ul. Lendziona 16/2, zarejestrowaną na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii:

Akademia Języka Polskiego Joanna Sławkowska-Marszeniuk
Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 593-227-14-21; REGON: 
220430641;
Adres korespondencyjny: ul. Lendziona 16/2, 80-264 Gdańsk,
Adres poczty elektronicznej: sklep@ajp.gdansk.pl;
Tel./fax: +48 609 087 301 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora).

4. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.

5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i pozbawione wad, chyba że w opisie Towaru wyraźnie wskazano, że towar jest używany, uszkodzony lub nosi znamiona użytkowania.

§ 2
Definicje

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

a) Regulamin - niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego,

b) Sprzedawca - właściciel Sklepu,

c) Sklep - prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach, którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep internetowy dostępny jest na stronie: www.sklep.ajp.gdansk.pl

d) Formularz zakupu - skrypt będący częścią sklepu służący do złożenia zamówienia przez Klienta,

e) Towar - produkt/y oferowany/e Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego,

f) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu,

g) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej - zakupu - niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową. Za konsumenta uważa się również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

h) Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane do Klienta w postaci cyfrowej. Na przykład wszelkie informacje zawarte w formie plików elektronicznych, a więc takie jak książki elektorniczne (e-booki), programy komputerowe, aplikacje na urządzenia mobilne, pliki z muzyką, filmami oraz zdjęcia,

i) Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

§ 3
Wymagania techniczne

1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 / ISO-8859-2 oraz javascript (i ewentualnie arkuszami stylów, dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.

2. Do dokonania zakupów w Sklepie wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).

§ 4
Ceny

1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.

2. Ceny nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych oraz informacji dotyczących kosztów dostawy.

3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Sklep nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

Rozdział II
Składanie i realizacja zamówienia

§ 5
Warunki składania zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1. Klient, składając zamówienie w Sklepie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

2. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

3. Zawartość witryny internetowej Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

4. Złożenia zamówienia w Sklepie możliwe jest po zalogowaniu się na koncie Klienta lub poprzez założenie konta w przypadku nowych Klientów, albo bez zakładania konta (bez rejestracji).

5. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. W celu założenia konta należy podać poprawny adres e-mail i utworzyć hasło oraz podać dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe (płeć, imię, nazwisko, dane adresowe, telefon).

6. Złożenie zamówienia w Sklepie bez zakładania konta (bez rejestracji) następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza, w którym należy podać poprawny adres e-mail oraz dane osobowe oznaczone jako obowiązkowe (płeć, imię, nazwisko, dane adresowe, telefon).

7. W trakcie procesu rejestracji oraz składania zamówienia bez rejestracji wymagane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz w zamówieniach, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

8. Klient składa Sprzedawcy zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Potwierdzam zakup”.

9. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:

a) dane Sprzedawcy i poszczególne pozycje zamówienia,
b) łączna cena brutto,
c) sposób i termin zapłaty,
d) sposób i termin realizacji zamówienia,
e) prawo odstąpienia od umowy - 
Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,

10. Potwierdzenie otrzymania zamówienia potwierdza fakt, że do Sprzedawcy wpłynęło zamówienie Klienta.

11. Po przygotowaniu zamówienia i otrzymaniu zapłaty (w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem otrzymanie zapłaty nie jest wymagane) Sprzedawca prześle do Klienta w formie e-maila z potwierdzeniem realizacji zamówienia i rozpocznie kompletowanie a następnie wysyłkę zamówienia do Klienta.

12. Wysyłka potwierdzenia realizacji zamówienia potwierdza zawarcie pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

13. Statusy zamówienia Klient zarejestrowany może śledzić na swoim koncie w zakładce „Zamówienia”.

14. Zamówienia realizowane będą na adres znajdujący się na terenie Polski oraz za granicę do wszystkich krajów Europy oraz krajów pozaeuropejskich na wszystkich kontynentach.

15. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta.

16. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

§ 6
Sposób płatności

1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem elektronicznym (e-przelew), kartą kredytową lub płatniczą za pośrednictwem systemu transakcyjnego płatności online Tpay.

b) zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sklepu:

AJP, ul. Lendziona 16/2, 80-264 Gdańsk:
mBank.: 98 1140 2004 0000 3702 4711 5165

z zastrzeżeniem, iż w tytule zapłaty należy podać numer zamówienia;

d) zapłata gotówką lub kartą płatniczą bądź kredytową podczas odbioru osobistego Towaru w Punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

2. Zamówienia niepotwierdzone lub nieopłacone (za wyjątkiem opcji – „za pobraniem”) przez Klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane. Sprzedawca na prośbę Klienta może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin do wpłaty należności.

3. Zamówienia z wysyłką za granicę mogą być opłacane:

a) zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sklepu
b) za pośrednictwem systemów transakcyjnych płatności online Tpay.

4. Na życzenie Klienta Sprzedawca przeliczy wartość zamówienia na EURO oraz poda Klientowi dedykowany numer konta do wpłaty walutowej. Do przeliczenia zostanie przyjęty kurs zakupu EURO w banku Sprzedawcy z dnia dokonania przeliczenia.

§ 7
Termin płatności

1. W razie wyboru płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym, kartą płatniczą lub kredytową za pośrednictwem systemu transakcyjnego płatności online, Klient zobowiązany jest zapłacić za produkty i koszt dostawy w terminie 7 dni od dnia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca na prośbę Klienta może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin do wpłaty należności.

2. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie lub po wyznaczeniu przez Sprzedawcę dodatkowego terminu zapłaty, Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu wpłaconą kwotę.

4. Dokonując zapłaty przelewem tradycyjnym lub elektronicznym na konto bankowe Sprzedawcy, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia nadany przez Sprzedawcę.

5. W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

§ 8
Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane (skompletowane) w zależności od statusu dostępności Towaru w Sklepie w terminach widocznych w opisie każdego towaru "wysyłka w X h lub X dni", licząc od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności.

2. Przy każdym Towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki "wysyłka w X h lub X dni". Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

3. Na całkowity termin realizacji zamówienia (czas oczekiwania na przesyłkę) składają się:

a) czas realizacji zamówienia w Sklepie "wysyłka w X h lub X dni",
b) czas dostawy przesyłki przez podmioty zawodowo trudniące się doręczaniem przesyłek.

Termin realizacji zamówienia = czas realizacji zamówienia (widoczny na karcie produktu) + czas dostawy

4. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.

5. W sytuacji gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, Klient ma prawo wyboru, czy zrealizuje zamówienie tylko w części, czy rezygnuje z zamówienia.

6. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT.

7. Klient w formularzu zakupu wybiera czy Sprzedawca wystawić ma paragon lub fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT można również zgłosić w polu "Dodatkowe informacje - Uwagi" podczas składania zamówienia.

§ 9
Korekta zamówienia

1. Korekty do zamówień składane mogą być wyłącznie do momentu wysłania do Klienta potwierdzenia wysyłki.

2. Korekty można dokonać, wysyłając e-mail na adres sklep@ajp.gdansk.pl lub kontaktując się ze Sprzedawcą pod nr tel. +48 609 087 301 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora). Dokonując korekty, Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia.

§ 10
Sposób i koszty dostawy Towaru

1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a) odbiór osobisty we wskazanym punkcie Sprzedawcy - bezpłatnie,
b) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost,
d) dostawa za pośrednictwem sieci paczkomatów Inpost.

2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca określi odmiennie w Sklepie. Szczegółowe koszty dostawy widoczne są w formularzu zakupu oraz wskazane zostały na tej stronie: KOSZTY DOSTAWY

3. Ze względu na rodzaj towarów, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy, co widoczne będzie formularzu zakupu.

§ 11
Odbiór osobisty

1. Sprzedawca w formularzu zakupu udostępnia opcję odbioru osobistego zamówionych Towarów, które można odbierać w Punkcie odbioru osobistego w Gdańsku, ul. Lendziona 16/2, 80-264 Gdańsk, w dniach: poniedziałek-piątek 10.00-18.00.

2. Odbiór osobisty możliwy jest po opłaceniu zamówienia przelewem zwykłym lub za pośrednictwem systemu transakcyjnego płatności online TPay. Warunek dokonania płatności nie obowiązuje w sytuacji, gdy Klient wybrał opcję zapłaty przy odbiorze osobistym (gotówką lub kartą).

3. Po skompletowaniu całości zamówienia Sprzedawca informuje Klienta w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie o możliwości odbioru osobistego zamówionych Towarów.

4. Zamówienie będzie oczekiwać na odbiór osobisty maksymalnie przez 5 dni roboczych od momentu jego skompletowania i poinformowania Klienta o gotowości zamówienia do odbioru (dotyczy tylko zamówień z płatnością przy odbiorze).

5. Podczas odbioru osobistego Klient zobowiązany jest podać obsłudze Sklepu numer zamówienia otrzymany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Obsługa sklepu w przypadku braku numeru zamówienia może prosić Klienta o okazanie dowodu tożsamości ze zdjęciem celem weryfikacji osoby uprawnionej do odbioru zamówienia.

6. Czas oczekiwania na skompletowania zamówienia zależy od statusu dostępności Towaru w Sklepie. Zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące realizacji zamówienia określone w § 8 ust. 1, 2a) oraz ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 12
Wysyłka za granicę

1. Dostawy poza terytorium Polski realizowane są na specjalne zamówienie. Kontakt: tel. (+48) 609 087 301, e-mail: sklep@ajp.gdansk.pl

§ 13
Zakup treści cyfrowych

1. W przypadku złożenia zamówienia na Treści Cyfrowe płatności można dokonać jedynie w sposób określony w § 6 ust. 1 a), b). W przypadku, gdy jedno zamówienie będzie zawierało zarówno Treści cyfrowe jak i Towary drukowane, to płatności można dokonać jedynie w sposób określony w § 6 ust. 1 a), b).

2. Sprzedawca udostępnia Klientowi Treści cyfrowe najpóźniej w ciągu 24 godzin od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym Sklepu.

3. Towary w formie Treści cyfrowych udostępniane są Klientowi w Panelu Klienta po zalogowaniu od uzyskania przez zamówienie statutu „Pobierz plik” w formie odpowiednio zabezpieczonego i zaszyfrowanego linku dostępnego po wejściu do złożonego zamówienia - w sekcji "Linki do ściągnięcia plików".

4. W przypadku, kiedy Klient nie założył Konta, Sprzedawca wysyła zamówione treści cyfrowe pocztą elektroniczną zawierającą odpowiednie pliki pod adres e-mail podany w zamówieniu. Następuje to najpóźniej w ciągu 24 godzin od daty zaksięgowania pieniędzy na koncie bankowym Sklepu.

5. Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej.

6. W przypadku zakupu treści cyfrowych prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych Konsument podejmuje przed zawarciem umowy. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Konsumenta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.

Rozdział III

Odpowiedzialność za Towar i reklamacje

§ 14
Reklamacje i rękojmia

1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego ceny.

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru:

a) z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie;
b) z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie i które były podstawą obniżenia jego ceny.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia). Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego ceny.

5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

7. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
b) żądać usunięcia wady,
c) żądać obniżenia ceny,
d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

9. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

10. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres: Akademia Języka Polskiego, ul. Lendziona 16/2, 80-264 Gdańsk.

11. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy może skorzystać z gotowego formularza reklamacyjnego, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48609 087 301 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora), lub wysyłając e-maila: sklep@ajp.gdansk.pl.

§ 15
Odstąpienie od umowy konsumenta

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) Klient będący konsumentem, który zakupił Towar na odległość - za pośrednictwem Sklepu internetowego - ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Towarów objętych zamówieniem albo ich części.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

5. W sytuacji, gdy Konsument dokonywał płatności za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym, prosimy aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostanie zwrócona należność.

6. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

7. Oświadczenie o odstąpieniu należy złożyć listem poleconym na adres Sprzedawcy: Akademia Języka Polskiego, ul. Lendziona 16/2, 80-264 Gdańsk, lub drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@ajp.gdansk.pl.

8. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt – niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem).

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia.

12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi najtańszy oferowany w Sklepie koszt dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Jeżeli Konsument wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedawca wstrzymuje się od zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności do dnia otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru.

14. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

15. Konsument zobowiązany jest odesłać zwracany Towar na adres:
Akademia Języka Polskiego, ul. Lendziona 16/2, 80-264 Gdańsk.

16. Sprzedawca dokona zwrotu należności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, a w przypadku zakupu za pobraniem - na wskazane przez Konsumenta konto bankowe, w takim wypadku Konsument wyraża zgodę na zwrot należności w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

17. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Rozdział IV
Postanowienia wspólne

§ 16
Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca gwarantuje bezpieczeństwo i poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych. Dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane tylko do momentu złożenia przez Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub zgłoszenia żądania ich usunięcia. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone zostały w dokumencie  Polityka prywatności.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sprzedawcy są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i są to:
a) imię i nazwisko oraz płeć,
b) adres korespondencyjny,
c) numer telefonu,
d) adres e-mail,
e) nazwa firmy (fakultatywnie)
f) numer identyfikacji podatkowej NIP (fakultatywnie)
g) informacje zawarte w logach systemowych – w celach technicznych i statystycznych,
h) w przypadku uzyskania przez administratora wiadomości o korzystaniu przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie) administrator może przetwarzać dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności użytkownika.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych (Newsletter).

4. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności na przekazanie jego danych osobowych do podmiotu, który zawodowo trudni się doręczaniem przesyłek w celu realizacji wybranej przez Klienta formy wysyłki Towaru.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie w celu realizacji wybranej formy wysyłki.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
a) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
b) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);
c) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
d) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);
e) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

7. Klientowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 6, w tym w szczególności do:
a) dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
b) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

§ 17
Prawa autorskie i pokrewne

1. Wszelkie treści zamieszczane w Sklepie, łącznie z tekstami, zdjęciami, grafiką, plikami audio i wideo są własnością Sprzedawcy, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

2. Treści te są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela mogą być używane jedynie do osobistego użytku, nie mogą być publicznie wykorzystywane w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody właściciela, powielane, zmieniane itp.

3. Bezprawne użycie zastrzeżonego logo i nazwy Sprzedawcy jest zabronione.

4. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

§ 18
Polityka cookies

1. Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka).

2. Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez serwer Sprzedawcy i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

3. Oprogramowanie Sklepu zapisuje informacje w plikach cookies dotyczących następujących obszarów:
a) informacje na temat sesji,
b) ostatnio oglądane produkty,
c) typ przeglądarki,
d) używany system operacyjny

4. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty Sklepu.

§ 19
Wyłączenie odpowiedzialności

1. Na stronie internetowej Sprzedawcy znajdują się hiperłącza do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach i ich niezgodność z obowiązującym prawem.

2. Korzystanie z serwisu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 20
Postanowienia ogólne

1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży.

2. Prawem właściwym dla umów sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

§ 21
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie 15 grudnia 2021 roku.

2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Treść Regulaminu można zapisać (CTRL + S) lub wydrukować (CTRL + P) korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej.

Załączniki do Regulaminu:

1. Załącznik nr 1: Wzór formularza zwrotu towaru

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Akademia Języka Polskiego, ul. Lendziona 16/2, 80-264 Gdańsk, sklep@ajp.gdansk.pl

 - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

2. Załącznik nr 2: Formularz reklamacyjny
3. Załącznik nr 3: 
Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy

Ad 2

Załącznik nr 2 Formularz reklamacyjny

FORMULARZ REKLAMACYJNY

................................, dn............. 20.... r.

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ..........................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................

e-mail: .........................................................................................................................

tel. ...............................................................................................................................

Nr rachunku bankowego:

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia towaru ................................................................................................

Nazwa towaru ..........................................................................................................

Nr paragonu/faktury .................................................................................................

Nr karty gwarancyjnej ..............................................................................................

Ogólna wartość towaru .............................. zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

(opis wad i okoliczności ich powstania):

 Kiedy wady zostały stwierdzone: ...................................................................................

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad, (___) usunięcie wady, (___) obniżenie ceny, (___) odstąpienie od umowy.

 ............................................... (czytelny podpis reklamującego)

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia; b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c.

5. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c.

6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu).

7. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 609 087 301 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne) lub wysyłając e-maila: sklep@ajp.gdansk.pl

9. Procedura nie dotyczy wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego ceny.

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

Data otrzymania reklamacji ....................................................................

Osoba rozpatrująca reklamację ..............................................................

Data rozpatrzenia reklamacji ..................................................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta (Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy):

 

Ad 3

Wzór pouczenia - załącznik nr 3 do Regulaminu sprzedaży

Prawo do odstąpienia do umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Akademia Języka Polskiego, tel. +48609087301, sklep@ajp.gdansk.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzen