1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego ceny.

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru:

a) z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub - niezależnie;

b) z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie i które były podstawą obniżenia jego ceny.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną (rękojmia). Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego ceny.

5. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu.

7. W razie niezgodności towaru z umową Klient najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia tej niezgodności jest zobowiązany wysłać zawiadomienie (oświadczenie) o stwierdzonej niezgodności na adres Sprzedawcy, wskazany w Rozdziale 1 § 1 Regulaminu. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia (oświadczenia) przed jego upływem. Klient zobowiązany jest sporządzić na piśmie opis stwierdzonej niezgodności Towaru z umową oraz wskazać zakres roszczenia.

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

b) żądać usunięcia wady,

c) żądać obniżenia ceny,

d) odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

9. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni.

10. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności Towaru z umową Klient może wysłać na koszt Sprzedawcy reklamowany Towar na adres: Akademia Języka Polskiego, ul. Lendziona 16/2, 80-264 Gdańsk.

11. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Klient odsyłający reklamowany Towar do Sprzedawcy może skorzystać z gotowego formularza reklamacyjnego, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

12. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48609 087 301 (opłata standardowa wg. cennika właściwego operatora), lub wysyłając e-maila: sklep@ajp.gdansk.pl.

Załącznik nr 2 Formularz reklamacyjny 

................................, dn............. 20.... r. 

FORMULARZ REKLAMACYJNY 

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: .......................................................................................................... 

Adres: .......................................................................................................................... 

e-mail: ......................................................................................................................... 

tel. ............................................................................................................................... 

Nr rachunku bankowego: 

PRZEDMIOT REKLAMACJI: 

Data nabycia towaru ................................................................................................ 

Nazwa towaru .......................................................................................................... 

Nr paragonu/faktury ................................................................................................. 

Nr karty gwarancyjnej .............................................................................................. 

Ogólna wartość towaru .............................. zł 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI 

(opis wad i okoliczności ich powstania):

 Kiedy wady zostały stwierdzone: ................................................................................... 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO: 

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad, (___) usunięcie wady, (___) obniżenie ceny, (___) odstąpienie od umowy.

 ............................................... (czytelny podpis reklamującego) 

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA 

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia; b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu. 3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową. 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c. 5. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c. 6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu). 7. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni. 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu +48 226323838 (koszt połączenia jak za połączenia lokalne) lub wysyłając e-maila: zamowienia@poltax.waw.pl. 9. Procedura nie dotyczy wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego ceny. 

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI 

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów: 

Data otrzymania reklamacji .................................................................... 

Osoba rozpatrująca reklamację .............................................................. 

Data rozpatrzenia reklamacji .................................................................. 

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta (Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy):